Huisregels zwembad De Beemd

In het zwembad en op het terrein van het zwembad gelden de volgende huisregels:

 • Zwemmen is alleen toegestaan in zwemkleding.
 • Niet met schoenen in de zwemzaal en het ‘blote voetengedeelte’ van de kleedkamers (Zie stickers in kleedhokjes en belijning op de vloer).
 • Niet rennen in de zwemzaal.
 • Zorg dat waardevolle spullen in een kluisje zijn opgeborgen!
 • Het meebrengen van breekbare voorwerpen is niet toegestaan.
 • Het is verboden om in en rond het zwembad kauwgom te gebruiken.
 • Alcoholische dranken zijn én roken is niet toegestaan.
 • Voor ieders veiligheid is videoregistratie aanwezig.
 • Het is verboden te duiken in ondiep water (<140 cm).
 • Het maken van foto-beeldmateriaal in én rondom de kleedkamers en douches is niet toegestaan. Bij constatering wordt altijd de politie ingeschakeld. Het maken van foto-en beeldmateriaal in de gehele accommodatie is uitsluitend toegestaan met toestemming van betrokken personen en/of management. Het gebruik van go pro is in de gehele accommodatie niet toegestaan.
 • Ongewenste en/of gewenste intimiteiten en verbaal en/of lichamelijk geweld worden niet getolereerd.
 • Men dient ten alle tijden bij betreden van de zwemzaal in bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs. Ook wanneer je niet gaat zwemmen of wilt zwemmen tijdens de zwemles van uw kind(eren).
 • Gevonden voorwerpen dienen bij de receptie te worden afgeleverd.
 • De aanwijzingen/waarschuwingen van het personeel dienen opgevolgd te worden.
 • Bij calamiteiten volg je de instructies van het personeel op.
 • Kinderen zonder zwemdiploma zijn verplicht om in de zwemzaal bandjes (zwemvleugels) te dragen en mogen niet in het diepste gedeelte van de baden zonder volwassene.
 • Kinderen onder 8 jaar mogen uitsluitend met doorlopend toezicht en begeleiding van een volwassene de accommodatie betreden.
 • Kinderen vanaf 8 jaar mogen zelfstandig het zwembad in, mits ze in bezit zijn van zwemdiploma A en B.
 • Bezoekers mogen tijdens de zwemlessen niet doorlopen naar het zwembad. Men dient in de kleedruimte te wachten.
 • Klanten die extra toezicht nodig hebben i.v.m. ziekte of handicap met bijvoorbeeld epilepsie dienen zich te melden bij het bad personeel in de zwemzaal.
 • Bezoekers die zich niet aan de bovenstaande huisregels houden, kunnen zonder verdere opgave van redenen, namens het management uit het bad worden verwijderd, zonder restitutie van toegangskaart.
 • Als het zwembad ontruimt dient te worden, in verband met eventuele calamiteiten, geldt er geen restitutie op de entreekosten (bijvoorbeeld bij onweer of brand).
 • Zwemluiers zijn verplicht voor kinderen die niet zindelijk zijn.
 • In de sauna is het gebruik van een handdoek verplicht.
 • Het is niet toegestaan flesjes of vloeistoffen mee te nemen in de sauna en stoomcabine. 

House rules 

 • Swimming in swimsuits only.
 • No shoes allowed in the swimming hall and the “bare foot section” of the dressing rooms.
 • No running allowed in the swimming hall.
 • Make sure valuable items are stored in a locker!
 • Bringing fragile objects is not allowed.
 • It is not allowed to use gum in or around the pool.
 • Smoking and alcoholic beverages are not allowed.
 • We use cameras to secure everyone’s safety.
 • Don’t dive into shallow water (<140 cm).
 • The making of photo-images in and around the changing rooms and showers is not permitted. The police are always called on when they are detected. The making of photographic and visual material throughout the accommodation is only permitted with permission of persons and / or management involved. The use of go pro is not permitted throughout the accommodation
 • Unwanted and/or wanted intimacy and verbal and/or physical violence will not be tolerated.
 • You must be in possession of a valid admission ticket at all times when entering the swimming room. Even if you are not going to swim or want to swim recreational during the swimming lessons of your child.
 • Lost property must be delivered at the reception.
 • All instructions/warnings from the staff must be followed.
 • Follow the instructions of the staff in case of emergency.
 • Children without a swimming certificate are obligated to wear ‘water wings’ in the swimming hall. They are not allowed to enter the deepest part of the pools without an adult.
 • Children under the age of 8 may only enter the accommodation under continuous supervision of an adult.
 • Children above the age of 8 may enter the swimming pool without supervision, if they have a swimming certificate A and B.
 • Visitors for the swimming lessons are obligated to wait at the showers instead of walking directly to the swimming hall.
 • Customers who require additional supervision in case of illness or disability (epilepsy for example) should report to the staff when attending the swimming hall.
 • Visitors who don’t comply with these house rules can be removed from the pool on behalf of the management (without refund or further explanation).
 • When the pool is being cleared in case of emergency, there will be no refund (for example with a fire or storm).
 • Diapers for swimming are required for children that are not potty trained.
 • The use of a towel is mandatory in the sauna.
 • It is not permitted to take bottles or liquids into the sauna and steamcabin.